Non Teaching Staff

Bishwsh Shrestha

Name : Mr. Bishwash Shrestha

Designation : EMIS Head

Address : Sunwal-04, Turiya

 

Name : Mr. Saurav Khadka

Designation: Assistant EMIS/NEHEP

Address : Sunwal-01, Aawas

 

Name : Mr. Kalak Bahadur Chhetri

Designation : Accountant

Address : Sunwal-01, Pioneer Tole

 

Name : Mr. Ashish Kumar Chaudhary

Designation : Account Assistant

Address : Sunwal-13, Sagraha

 

Name : Mr. Jagannath Bashyal

Designation : Librarian

Addresss : Sunwal-04, Turiya

 

Name : Ms. Mamata Devi Rana

Designation : Office Assistant

Address : Sunwal-04, Turiya

 

Name : Ms. Laxmi Adhikari

Designation : Office Helper

Address : Sunwal-04, Ramawapur

 

Name: Ms. Kamala Kanwar Yogi

Designation: Office Helper

Address : Sunwal-4, Machharmara

 

 

Name : Mr. Koshraj Pandey

Designation : Office Helper

Address : Sunwal-04, Turiya

 

Name: Mr. Om Prasad Kumal

Designation: Driver

Address : Sunwal-4, Ramawapur

 

Name: Mr. Laxmipati Chapagain

Designation: Bus Helper

Address : Sunwal-4, Ramawapur