दोस्रो बर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेका विद्यार्थीहरुको लागि सूचना ।